Gedoh

/Gedoh

About Gedoh

This author has not yet filled in any details.
So far Gedoh has created 134 blog entries.

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”

               วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างจิตสำนึกที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ดวงตาและสภากาชาดไทยลง ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น โดยในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เดินทางไปยังมณีแดง โฮมสเตย์ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำนวัตกรรมมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยนายมณี [...]

By | พฤษภาคม 23rd, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

               วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ในโครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้มีศักยภาพในการช่วยเหลืองานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบสภากาชาดไทย อันเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 4  คน รวมทั้งสิ้น [...]

By | พฤษภาคม 10th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”

               วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561” โดยมีนางนฤมล  พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและ          [...]

By | เมษายน 24th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

               วันที่ 11 เมษายน  2561 สภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง อันเป็นการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมที่ดีของไทย  และในวันที่ 17 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา นำผู้บริหารศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรจากนายเตช บุนนาค [...]

By | เมษายน 17th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

               ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชั้น 7 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สำนักงานยุวกาชาด นำเยาวชนจิตอาสาจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จำนวน 3 คน และโรงเรียนชลประทานวิทยา จำนวน 2 คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสายุวกาชาด และเยาวชนจิตอาสา ได้แสดงพลังจิตอาสาในการให้บริการและช่วยเหลือภารกิจ    [...]

By | มีนาคม 16th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน เยาวชนจิตอาสายุวกาชาด ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย