Gedoh

/Gedoh

About Gedoh

This author has not yet filled in any details.
So far Gedoh has created 143 blog entries.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 9

               วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นายแพทย์วิศิษฏ์  ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 9 (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลสุรินทร์) โดยมีนายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข [...]

By | มิถุนายน 6th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 9

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3

              วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3 (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ [...]

By | พฤษภาคม 28th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”

               วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างจิตสำนึกที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ดวงตาและสภากาชาดไทยลง ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น โดยในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เดินทางไปยังมณีแดง โฮมสเตย์ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำนวัตกรรมมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยนายมณี [...]

By | พฤษภาคม 23rd, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

               วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ในโครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้มีศักยภาพในการช่วยเหลืองานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบสภากาชาดไทย อันเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 4  คน รวมทั้งสิ้น [...]

By | พฤษภาคม 10th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”

               วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561” โดยมีนางนฤมล  พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและ          [...]

By | เมษายน 24th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาสัญจรเยี่ยมเหล่ากาชาดจังหวัด ปีงบประมาณ 2561”