ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2557 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในวัยทำงาน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2557 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในวัยทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และให้บุคลากรศูนย์ดวงตา เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงมาเป็นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น รวมทั้ง เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และอาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ [...]