คลังเก็บ

Monthly Archives: กันยายน 2014

ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเจรจาและจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2557”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมณเทียร กรุงเทพฯ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยอนุกรรมการวิชาการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเจรจาและจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2557” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านการเจรจาขอดวงตา และการจัดเก็บดวงตา ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานเครือข่าย อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของการดำเนินงานของศูนย์ดวงตา [...]

By | กันยายน 23rd, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเจรจาและจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2557”

ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคกลาง ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคกลาง ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคกลาง ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่าย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่หน่วยงานเครือข่ายต้องการ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร รวมทั้ง [...]

By | กันยายน 23rd, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคกลาง ประจำปี 2557

ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จัดอบรมเรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตาฐานที่ 2 3 และ 4

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตาฐานที่ 2, 3 และ 4 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่จากบริษัท เอ็ม เวิร์ค กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายและสนับสนุนการบริหารจัดการในองค์กร เพื่อให้เครือข่ายมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา การจองดวงตา การบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต และบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย นำไปใช้ประโยชน์ รวมถึง [...]

By | กันยายน 16th, 2014|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย จัดอบรมเรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตาฐานที่ 2 3 และ 4