การประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2560

              สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทำหน้าที่อำนวยการและกำหนดนโยบายในการจัดหาและรวบรวมดวงตาบริจาค เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลหรือจักษุแพทย์ สำหรับนำไปใช้รักษาผู้ป่วย การรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาของตนภายหลังที่ถึงแก่กรรมแล้วให้แก่สภากาชาดไทย โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ [...]