เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา”

               วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการให้ข้อมูลและเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา” โดยมีนางจุฬารัตน์  วันไชยธนวงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี” สำหรับโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย การรู้จักคุณค่าของดวงตาบริจาคและเทคนิคการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา      ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ     [...]