คลังเก็บ

Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3

              วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3 (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ [...]

By | พฤษภาคม 28th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเสริมพลังการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”

               วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสร้างจิตสำนึกที่ดี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ดวงตาและสภากาชาดไทยลง ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น โดยในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เดินทางไปยังมณีแดง โฮมสเตย์ จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และรับฟังการบรรยายเรื่อง การนำนวัตกรรมมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงาน โดยนายมณี [...]

By | พฤษภาคม 23rd, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานอย่างยั่งยืน”

วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

               วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ในโครงการสร้างเสริมสมรรถนะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา จัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ให้มีศักยภาพในการช่วยเหลืองานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด อย่างถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบสภากาชาดไทย อันเป็นการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 4  คน รวมทั้งสิ้น [...]

By | พฤษภาคม 10th, 2018|ไม่มีหมวดหมู่|ปิดความเห็น บน วิทยากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายเรื่อง “วิธีการรณรงค์การแสดงความจำนงบริจาคดวงตา” ให้แก่กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด