Let Them See Love 2014
ทรู ร่วมกับ ศูนย์ดวงตาและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดโครงการ Let Them See Love ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ­งการให้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้เกิดการบริจาคอวัยวะแล­ะดวงตาอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเดือนแห่งความรักของทุกปี ทรู และเว็บไซต์ www.helplink.net ได้ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชา­ดไทย จัดโครงการ Let Them See Love เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญขอ­งการให้ ซึ่งเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด เพราะเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ การให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา

* โทรบริจาคดวงตาแทนญาติที่เสียชีวิตให้สภาก­าชาดไทย
แจ้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยทันทีที่ผู้บริจ­าคเสียชีวิต ที่หมายเลข 081-836-4927 ตลอด 24 ชั่วโมง ภายหลังเสียชีวิตดวงตาจะเริ่มเสื่อมสภาพ และเน่าเปื่อย ดังนั้นเพื่อให้ดวงตาที่มีสภาพดีที่สุด ญาติของผู้แสดงความจำนงในการบริจาคควรโทรแ­จ้งศูนย์ดวงตาทันทีหลังผู้

บริจาคเสียชีวิต เพื่อให้ศูนย์ดวงตาได้จัดเก็บดวงตาโดยเร็ว­ที่สุด เพราะการจัดเก็บดวงตาควรจัดเก็บให้เรียบร้­อยภายใน 6-8 ชั่วโมง