เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2557 เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในวัยทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และให้บุคลากรศูนย์ดวงตา เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงมาเป็นพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น รวมทั้ง เป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และอาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในวัยทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

และในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 ได้นำบุคลากรศูนย์ดวงตาทัศนศึกษา ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดูแลสุขภาพและออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรค Office Syndrome” โดย นายอาทิตย์ ป้อมทอง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลตราด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตา ได้รับทราบถึงเทคนิคและวิธีการในการออกกำลังกายที่ถูกต้อง จากนั้นรับฟังการบรรยายพิเศษประวัติความเป็นมาของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเป็นวิทยากร

IMG_30447 IMG_3385

IMG_3399 IMG_3401

IMG_3414 IMG_3416

IMG_3435 IMG_3409

IMG_3409 - Copy

IMG_3723 IMG_3733

IMG_3730 IMG_3756

IMG_3760 IMG_3767

IMG_3802 IMG_3814

IMG_3719 IMG_4067

IMG_3818