เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคกลาง ประจำปี 2557 โดยมีนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

วัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคกลาง ประจำปี 2557 ในครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่าย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่หน่วยงานเครือข่ายต้องการ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร รวมทั้ง นำผลที่ได้จากการตรวจประเมิน และข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลเครือข่ายมาพัฒนางานของศูนย์ดวงตา อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศต่อไป

ภาพกิจกรรม