เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมณเทียร กรุงเทพฯ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยอนุกรรมการวิชาการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเจรจาและจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2557” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านการเจรจาขอดวงตา และการจัดเก็บดวงตา ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานเครือข่าย อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ
โครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
และเห็นคุณค่าของการดำเนินงานของศูนย์ดวงตา สามารถคัดกรองโรคผู้บริจาคดวงตาก่อนดำเนินการจัดเก็บดวงตาผู้บริจาค สามารถเจรจาขอดวงตาบริจาคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีการสาธิตและการฝึกปฏิบัติการจัดเก็บดวงตาจากผู้บริจาคได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานเครือข่ายให้มีศักยภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ภาพประกอบ PDF.