เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลศูนย์ดวงตาฐานที่ 2, 3 และ 4 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่จากบริษัท เอ็ม เวิร์ค กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้บรรยาย สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายและสนับสนุนการบริหารจัดการในองค์กร เพื่อให้เครือข่ายมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา การจองดวงตา การบันทึกข้อมูลผู้เสียชีวิต และบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทย นำไปใช้ประโยชน์ รวมถึง การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาล เครือข่ายเข้าร่วมอบรมจำนวน 32 คน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาพกิจกรรม 1