สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทยชุดที่ 24 โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ โดยที่ประชุมได้มีมติให้นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย

IMG_2960 IMG_2982
IMG_2998 IMG_2975
IMG_2983 IMG_2988
IMG_2989 IMG_2985
IMG_2972
IMG_2977