เมื่อวันที่ 27พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตา ได้จัดโครงการปฏิบัติการจริงเทคนิคการผ่าตัดและการช่วยการผ่าตัด โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการแก่จักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกระจกตาพิการของจักษุแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลเครือข่ายศูนย์ดวงตา อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษาตามมาตราฐานทางการแพทย์ในภูมิภาคของผู้ป่วย และลดระยะเวลาการรอคอยการทำผ่าตัด ที้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามโครงการในระยะที่ 1 เป็นการจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างความรู้ให้แก่จักษุแพทย์และพยาบาลในเขตพื้นที่บริการสุขภาพ เขต 10 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 144 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชลิต ทองประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเรื่อง โรคของดวงตาและการทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยมีแพทย์หญิงวิมลรัตน์ ประทีปะเสน จักษุแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นวิทยากร ร่วมกันบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการโครงการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี

IMG_5221 IMG_5229

IMG_5236 IMG_5238

IMG_5254