วันที่ 5 ธันวาคม 2557 พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ รองประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตา แห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 24 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจัดกิจกรรม จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา และทอดผ้าป่าใบแสดงความจำนงบริจาคดวงตาที่ประชาชนร่วมกันบริจาคตั้งต่วันที่ 13 มีนาคม 2557 – 5ธันวาคม 2557 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ผศ.พญ.ลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า “ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมีภารกิจในการจัดหาดวงตาจากการบริจาคของประชาชน ดำเนินการจัดเก็บดวงตาบริจาคด้วยเทคนิคมาตรฐานสากล เพื่อมอบให้กับจักษุแพทย์นำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ ปัจจุบันศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย มีผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการขึ้นทะเบียนกับศูนย์ดวงตา ฯ เพื่อรอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จำนวน 9,350 ราย ใช้เวลาการรอคอยดวงตาบริจาคประมาณ 3-4 ปี ขณะเดียวกัน แต่ละปีศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สามารถจัดเก็บดวงตาจากผู้บริจาคได้เพียง 700 กว่าดวงเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยรายใหม่และรายเก่า ต้องรอรับการรักษาจากจักษุแพทย์เป็นระยะเวลาที่นาน”

โครงการ “จากวันพระ…ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 5” ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดย รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งมีเป้าหมายในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีกุศลจิต ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ตลอดจนทำให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้รับความรู้และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา การดำเนิโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม – 5 ธันวาคม 2557 มีเป้าหมาย คือ ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 45,000 ราย ผลจากการดำเนินงานตลอดโครงการ ฯ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา (มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2557) จำนวน 30,942 ราย และสามารถจัดสรรดวงตาให้แก่จักษุแพทย์นำไปทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการ จำนวน 636 ราย และยังคงมีผู้ป่วยกระจกตาพิการที่รอดวงตาบริจาคเพื่อการผ่าตัดกว่า 9,000 ราย ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จึงขอเชิญผู้มีกุศลจิตร่วมบริจาคดวงตาได้ที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทรศัพท์ 0 2256 4039 – 40 หรือ 1664

IMG_3313 IMG_3314

IMG_3303 IMG_3310

IMG_3356 IMG_3331

IMG_3345 IMG_3343

IMG_3354

IMG_3244 IMG_3246

IMG_3248 IMG_3269

IMG_3273 IMG_3284

IMG_3292 IMG_3249

IMG_3358