เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 สำนักงานยุวกาชาด ได้จัดพิธีเปิดโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อสรรหาเยาวชนมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยและให้การสนับสนุนกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่เดือดร้อนและด้อยโอกาส  ในการนี้  ผู้เข้าประกวดกุลบุตร-กุลธิดากาชาดจำนวน 15 คน ได้เข้าเยี่ยมชมภารกิจของศูนย์ดวงตาด้วย

 

IMG_4297  IMG_4302

IMG_4310  IMG_4304

IMG_4320  IMG_4327

IMG_4337