เมื่อวันที่  6  มีนาคม 2558 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยจัดโครงการ “จิตอาสาดูแลดวงตาเด็กน้อยและพระภิกษุ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ลลิดา ปริยกนก      ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิดโครงการฯ นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาถวายความรู้แก่พระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องการถนอมดวงตา และคุณค่าดวงตาบริจาค และร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดกิจกรรม Walk Rally ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลดวงตา การทำกิจกรรมเป็นทีม พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดจอมปราสาท โดยมี      นายไพโรจน์  อินทวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมปราสาท เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรศูนย์ดวงตาให้มีจิตอาสา พร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชุมชนได้เข้าใจในภารกิจและเข้าถึงการบริการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ วัดจอมปราสาทและโรงเรียนวัดจอมปราสาท อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 

IMG_4415  IMG_4391

IMG_4394  IMG_4390

IMG_4396  IMG_4414

IMG_4400

IMG_4450  IMG_4458

IMG_4442  IMG_4678

IMG_4579  IMG_4502

IMG_4613  IMG_4597

IMG_4657