เมื่อวันอังคารที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีรับมอบพร้อมเปิดตัวหุ่นยนต์เพื่อการบริจาคดวงตา ชื่อพระราชทาน “หุ่นยนต์เจริญตา” ให้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วประเทศเห็นความสำคัญ         และร่วมใจกันบริจาคดวงตาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอรับดวงตาบริจาคอยู่เป็นจำนวนมาก

              โดยได้รับเกียรติจากนายเตช  บุนนาค  ประธานคณะกรรมการจัดหาเเละบริการดวงตาเเห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ  และรองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี  ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน “หุ่นยนต์เจริญตา” ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๖  จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส ๑๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ ๕๓ ปี แห่งความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กอปร์กับวาระครบ ๔๘ ปี ของการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อใช้เป็นหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย  ” หุ่นยนต์เจริญตา” เกิดจากความร่วมมือของ ๓ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและสภากาชาดไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้สร้าง บริษัท บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ผู้สนับสนุนงบประมาณ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ผู้ดำเนินการ  สร้างเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบเมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งถือเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ฉลองพระชนมายุ ๕  รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘       และยังเป็นวาระครบรอบ ๕๐ ปี ของการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย อีกด้วย

IMG_4814  IMG_4804

IMG_4819  IMG_4823

IMG_4830  IMG_4860

IMG_4839  IMG_4915

IMG_4904  IMG_4908

IMG_4879  IMG_4897

IMG_4911

IMG_4909