เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2558 สภากาชาดไทย จัดพิธีรดน้ำขอพรนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2558 ณ อาคารเทิด      พระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 9 โดยนายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้กล่าวขอบคุณและอวยพรแก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ซึ่งเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง นับเป็นการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงามร่วมกัน ในการนี้ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์         แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา นำผู้บริหารศูนย์ดวงตา ขอพรจากนายเตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย             เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ในปีนี้

              จากนั้น คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้ารดน้ำขอพรจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา และนางสาวสุภาพร         บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย

IMG_5044  IMG_5041

IMG_4935  IMG_4942

IMG_4948  IMG_5016

IMG_4964  IMG_4969

IMG_5029