POSTER COMPLETE_001

โครงการกุศลศรัทธาถนอมดวงตากับสภากาชาดไทย

ปี 2558

……………………………………

  1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานชำนัญพิเศษในสังกัดสภากาชาดไทย มีภารกิจในการจัดหาดวงตาจากการบริจาคของประชาชน จัดเก็บดวงตาบริจาคนั้นด้วยเทคนิคมาตรฐานสากลและจัดสรรดวงตาที่ผ่านกระบวนการตรวจคัดกรองโรคติดต่อต่างๆพร้อมตัดแยกกระจกตาบรรจุในน้ำยาถนอมดวงตา ให้บริการแก่จักษุแพทย์ทั่วประเทศ ใช้ทำผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตาพิการ

ปัจจุบัน ผู้ป่วยตาบอดจากกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนรอดวงตากับศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ทั้งหมดมีจำนวนกว่า 9,000 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีประมาณ 2,000 ราย ในขณะที่สามารถจัดเก็บดวงตาหลังผู้บริจาคเสียชีวิตได้เพียงปีละประมาณ 700 ดวงเท่านั้น  ทำให้ผู้ป่วยรอดวงตาสะสมมากขึ้นทุกปีศูนย์ดวงตาพยายามดำเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ “หาดวงตาให้เพียงพอ ผู้ป่วยรอไม่นาน ศูนย์ดวงตามาตรฐาน บริการครบวงจร” และพบว่า ปัญหาที่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกปีประการสำคัญคือการขาดการดูแลถนอมดวงตาอย่างถูกต้อง

การดูแลถนอมดวงตาที่ถูกต้องสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การใช้สายตาอย่างเหมาะสมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการใช้แว่นกันแดด สำหรับการใช้แว่นกันแดด นอกจากจะช่วยถนอมดวงตาให้มีสุขภาพดีแล้ว ยังสามารถการป้องกันอุบัติเหตุต่อดวงตาได้อีกด้วย

  1. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคดวงตาและเงินให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อแว่นกันแดด

2.2 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในเรื่องของการบริจาคดวงตาและการถนอมดวงตาแก่ประชาชน

2.3 เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำแว่นกันแดดส่งมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสและมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายต่อดวงตา

2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจและมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคม

  1. กลุ่มเป้าหมาย

3.1  ประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตา และบริจาคเงินให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

3.2  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือได้รับอุบัติเหตุทางตาจากการประกอบอาชีพรับมอบแว่นตากันแดด

3.1.1 เกษตรกร

3.1.2 คนงานในภาคอุตสาหกรรม

3.3  ผู้ป่วยโรคของดวงตารับมอบแว่นตากันแดด

 

  1. เป้าหมายของโครงการ

4.1  จำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 35,000 คน

4.2  ได้รับเงินบริจาคร่วมโครงการฯ จำนวน  500,000  บาท

  1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

เริ่มเดือนมีนาคม  2558 – 30 กันยายน 2558

  1. วิธีดำเนินการ

6.1  จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมโครงการฯ

6.2  รับเงินบริจาคผ่านบัญชี “ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (โครงการแว่นตา) เลขที่บัญชี 045-231390-2          ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย

6.3  จัดซื้อแว่นตากันแดด

6.4  จัดส่งแว่นตากันแดดให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์

6.5  สรุปโครงการฯ

  1. 7. งบประมาณ

7.1  เงินฝากศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รหัส 430 0041

7.2  เงินบริจาคจากประชาชนเพื่อจัดซื้อแว่นตากันแดด (จัดซื้อตามจำนวนเงินที่ได้รับบริจาคจริง)

  1. 8. ผู้เสนอโครงการ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

  1. 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

  1. 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับแว่นกันแดดเพื่อป้องกันดวงตาให้มีสุขภาพดีและจำนวนผู้ป่วยจากอุบัติเหตุลดลง

10.2  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะดวงตาสามารถดูแลถนอมดวงตาของตนเองได้ทำให้โรคของดวงตาที่สามารถป้องกันได้ลดลง

10.3  ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมได้โดยการร่วมกิจกรรมกับศูนย์ดวงตาและหน่วยงานร่วมเป็นเครือข่ายกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

10.4  สภากาชาดไทยและศูนย์ดวงตาเป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคมว่าเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการรับบริจาคดวงตา