เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานเครือข่าย พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2558  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม      เอกาทศรถ 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

            สำหรับวัตถุประสงค์ของการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเครือข่าย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่หน่วยงานเครือข่ายต้องการ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร รวมทั้ง นำผลที่ได้จากการตรวจประเมิน และข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารโรงพยาบาลเครือข่าย มาพัฒนางานของศูนย์ดวงตา อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศต่อไป โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 30 คนและมีหน่วยงานเครือข่ายภาคเหนือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราชโรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับการตรวจประเมินฯ และร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้

IMG_5818  DSC_2902

IMG_5813  IMG_5824

DSC_2900  DSC_2901

IMG_5827

DSC_2897