เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยอนุกรรมการวิชาการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชิญชวนบริจาคดวงตา การเจรจาและจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2558” เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถด้านการเจรจาขอดวงตา และการจัดเก็บดวงตา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่าย อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงงามจิตต์  เกษตรสุวรรณ เป็นผู้กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ

              ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการดำเนินงานของศูนย์ดวงตา สามารถคัดกรองโรคผู้บริจาคดวงตาก่อนดำเนินการจัดเก็บดวงตาผู้บริจาค สามารถเจรจาขอดวงตาบริจาคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการสาธิตและการฝึกปฏิบัติการจัดเก็บดวงตาจากผู้บริจาคได้อย่างถูกต้อง      รวมทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานเครือข่ายให้มีศักยภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 142 คน จัดขึ้น ณ ห้องห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเทียร กรุงเทพฯ

IMG_5794  IMG_5783

20150626-TRC_3605  20150626-TRC_3606

IMG_5835  IMG_5849

IMG_5825  IMG_5867

IMG_5918  IMG_5964

IMG_5958  IMG_5973

IMG_6056  IMG_5985.

IMG_6009  IMG_6047

IMG_5805

IMG_5812

IMG_5998

IMG_6072