เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี    ณ ศรีราชา นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและ             นางอรุณณี  จึงสง่าสม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานรับแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ และการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว      มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะอาสากาชาดของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ให้มีขีดความสามารถในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนแสดงความจำนงบริจาคดวงตา อวัยวะ รวมถึงการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่สภากาชาดไทยต่อไป    โดยมีอาสากาชาดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 25 คน

PRQ_4658  PRQ_4687

PRQ_4712  PRQ_4674

PRQ_4671  PRQ_4680

11666309_979830608734398_2216778588163807285_n  11666309_979830608734398_2216778588163807285_mm

PRQ_4677  PRQ_4676

PRQ_4735  PRQ_4738

PRQ_4736  PRQ_4741

PRQ_4683

PRQ_4745