เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยนรธรรมสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย รับมอบเงินจาก ดร.ปิยะบุตร  ชลวิจารณ์ ดร.อุดม  หงส์ชาติกุล และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจำนวนเงิน 418,500 บาท      จากโครงการฉายภาพยนตร์รอบการกุศลเรื่อง “สี่เส้า-LOVE IS” เพื่อมอบให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

IMG_6307  IMG_6308

IMG_6315  IMG_6327

IMG_6320