เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการอบรม “ดวงตาเห็นธรรม”          ถวายความรู้เรื่องศูนย์ดวงตาแด่พระภิกษุ โดยมีนายวิโรจน์  ชื่นชม รองประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นประธานและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ           ในการนี้ นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง ภารกิจศูนย์ดวงตา คุณค่าดวงตาบริจาค และเทคนิค   การเชิญชวนบริจาคดวงตา จากนั้นนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้บรรยายความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของการบริจาคดวงตา

              ทั้งนี้ โครงการถวายความรู้เรื่องศูนย์ดวงตาแก่พระภิกษุ เรื่อง “ดวงตาเห็นธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเพิ่มจำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาได้ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคต่างๆ ของดวงตาและคุณค่าของดวงตาบริจาค โดยมีพระภิกษุสงฆ์และสามเณร เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 21 รูป จัดขึ้น ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

IMG_6344  IMG_6341

IMG_6360  IMG_6366

IMG_6422  IMG_6464

IMG_6439  IMG_6437

IMG_6443  IMG_6446

IMG_6480  IMG_6478

IMG_6378

IMG_6478 - Copy