เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมแล้ว รวมทั้งเป็นการครบวาระ 50 ปี         แห่งการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา       ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณแด่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม การแสดงความกตัญญูกตเวที และการสร้างความผูกพันกับทายาทของผู้บริจาคดวงตา รวมทั้ง เพื่อขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เชิญชวนทายาทผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรมและศูนย์ดวงตา    ได้นำมาใช้ประโยชน์แล้ว เข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ดังกล่าวด้วย โดยจัดขึ้น ณ โถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

IMG_6639  IMG_6763

IMG_6774  IMG_6787

IMG_6784  IMG_6782

IMG_6795  IMG_6796

IMG_6818  IMG_6825

IMG_6790  IMG_6789

IMG_6905.  IMG_6909

IMG_6711  IMG_6693

IMG_6916  IMG_6927

IMG_6580  IMG_6652

IMG_6608  IMG_6603

IMG_6610  IMG_6560

IMG_6905

IMG_6867