เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ชั้น 4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมชี้แจงโครงการประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พ.ศ. 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์อรุณีประภา  หอมเศรษฐี ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และ รศ.ดร.บุษบา  สุธีธร  ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ และหลักเกณฑ์การประกวด

              ทั้งนี้ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาผู้ป่วยกระจกตาพิการในปัจจุบันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีระยะเวลารอคอยดวงตาบริจาค 3-4 ปี ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศแสดงความจำนงบริจาคดวงตาของญาติที่เสียชีวิต และบริจาคดวงตาเพื่อนำไปใช้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการจึงได้จัดโครงการประกวดแผนการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย พ.ศ. 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  และเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ในโอกาสก่อตั้งครบ  50 ปี รวมถึง ส่งเสริมให้เยาวชนในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

              โดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย         และเงินรางวัล ส่วนสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่สองและสาม ได้รับถ้วยรางวัลของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยและเงินรางวัล

              ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.eyebankthai.com และส่งใบสมัครพร้อมผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 15 พฤศจิกายน 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เลขที่ 1871 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 7 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมายเลขโทรศัพท์. 0 2256 4039 โทรสาร. 0 2252 4902 ในวันและเวลาราชการ

IMG_7021  IMG_7027

IMG_7060  IMG_7078

IMG_7063  IMG_7046

IMG_7037  IMG_7033

IMG_7017  IMG_6996

IMG_7034

IMG_7089