เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการ       ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จ…ในการขอรับบริจาคดวงตา และอวัยวะ (Key Success for Eye & Organ Donation)     โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ ให้แก่แพทย์ พยาบาล สมาชิกเหล่ากาชาด     จังหวัดเชียงใหม่ และพยาบาลจากโรงพยาบาลในเครือข่าย ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา”   และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต” โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 98 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

_MG_8236  _MG_8216

_MG_8256  _MG_8243

_MG_8395  _MG_8439

_MG_8554  _MG_8610

_MG_8707  _MG_8710

_MG_8262  _MG_8269

_MG_8197  _MG_8276

_MG_8356  _MG_8341

_MG_8463

_MG_8338