เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา   ปริยกนก           ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากร  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย สู่ความเป็นเลิศ (SMART) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้พัฒนาคุณสมบัติด้านต่างๆ       ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของบุคลากรสภากาชาดไทย (SMART) และการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรภายในองค์กรให้มีความสามัคคีเพิ่มมากขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ขวัญฤทัย นาคา ผู้ชำนาญการวิทยาจารย์ 6  น.ส.ศศิธร  จำนงรักษ์ วิทยาจารย์ 4 และนายเกียรติศักดิ์ ไพรศรี วิทยาจารย์ 3 จากฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง สมรรถนะหลักของบุคลากรสภากาชาดไทย (SMART) การฝึกกระบวนการคิด และการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

              และในวันที่ 7-9 มกราคม 2559  ได้นำบุคลากรศูนย์ดวงตาเดินทางไปทัศนศึกษา ณ  อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว  ฟาร์มเพาะพันธุ์พืชเมืองหนาว (สวนภูพนา) และสถานีทดลองพืชพันธุ์ไม้ภูฟ้า รวมทั้งทำกิจกรรมการระดมสมอง การทำงานเป็นทีมและร่วมกันสรุปแนวทางในการนำสมรรถนะหลักของสภากาชาดไทย มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยต่อไปโดยนำสมรรถนะหลัก SMART นำมาพัฒนางานของศูนย์ดวงตา และสรุปผลของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดวงตาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

IMG_8139  IMG_8175

IMG_8401  IMG_8197

IMG_8221  IMG_8233

IMG_8317ิ  IMG_8351

IMG_8378  IMG_8356

IMG_8205

IMG_8190

IMG_8445 IMG_8478

IMG_8525  IMG_8532

IMG_8699  IMG_8741

IMG_8416

IMG_8604