เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา และนางขัตติยา  ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตา เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง เทคนิคการเชิญชวนบริจาคดวงตา และสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตาให้แก่ผู้ร่วมการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 9 ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 คน จัดขึ้น ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

S__4349958

S__4349957 - Copy