เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานยุวกาชาด ได้จัดพิธีเปิดโครงการสรรหา “กุลบุตร-กุลธิดากาชาด” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อสรรหาเยาวชนมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทยและให้การสนับสนุนกิจกรรมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่เดือดร้อนและด้อยโอกาส

              ในการนี้  ผู้เข้าประกวดกุลบุตร-กุลธิดากาชาดทั้ง 20 คน ได้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตา และเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการพิเศษของศูนย์ดวงตาด้วย

IMG_9992  IMG_9988

IMG_9996  IMG_9998

IMG_9982