เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา   และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” ครั้งที่ 2 โดยมีนายชัชพงษ์  เอมะสุวรรณ  ปลัดจังหวัดและเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โครงการ     ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตา คุณค่าดวงตาบริจาค รวมถึงเทคนิคการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ โดยมีเข้าร่วมการอบรม จำนวน 85 คน ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เหล่ากาชาดจังหวัดตาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย และเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเวียงวัง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก

IMG_0496  IMG_0519

IMG_0524  IMG_0541

IMG_0514  IMG_0510

IMG_0504  IMG_0497

IMG_0572  IMG_0575

IMG_0587  IMG_0595

IMG_0533

IMG_0502