เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศ.กิตติคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 5 หน่วยงานหลัก เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับดวงตาบริจาค นำมาใช้ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ทำให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

              ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2559 – 12 สิงหาคม 2564 มีเป้าหมายให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนจองดวงตากับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา 8,400 ราย โดยกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการและดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายบริการในการจัดตั้งศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตาอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง และศูนย์รับบริจาคดวงตาในโรงพยาบาลเครือข่ายและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความสามารถในการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาและการจัดเก็บดวงตาบริจาค รวมถึงการพัฒนาระบบการจัดหา การจัดเก็บ และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้มีศักยภาพครอบคลุมทั่วประเทศ

              สำหรับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาของประชาชนทั้งประเทศ ข้อมูลในการจองดวงตา ข้อมูลผู้บริจาคดวงตา และข้อมูลการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาทั่วประเทศ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพดวงตาบริจาค และจัดสรรดวงตาให้แก่จักษุแพทย์นำไปผ่าตัดรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ดวงตา ตลอดจนการฝึกอบรมการจัดหาดวงตา การจัดเก็บดวงตา และปลูกถ่ายกระจกตาให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลเป้าหมาย ส่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดหา การจัดเก็บและรักษาคุณภาพดวงตา รวมถึงค่าชดเชยค่าบริการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาตามสิทธิ์ของผู้ป่วย

IMG_1129  IMG_1127

IMG_1151  IMG_1153

IMG_1157  IMG_1139

IMG_1138  IMG_1124

IMG_1168  IMG_1169

IMG_1179  IMG_1195 - Copy

IMG_1184

IMG_1195