เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ศูนย์ดวงตาจัดโครงการ “ศูนย์ดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา     และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย 60 ปี” ครั้งที่ 3 โดยมีนางณัฏฐินีภรณ์         จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กรรมการเหล่ากาชาด ผู้แทนภาค 5  เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ โครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 5 ให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ดวงตา คุณค่าดวงตาบริจาค รวมถึงเทคนิคการเชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ โดยมีเข้าร่วมการอบรม จำนวน 78 คน ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา

IMG_1254  IMG_1303

IMG_1325  IMG_1316

IMG_1252  IMG_1268

IMG_1286  IMG_1265

IMG_1346  IMG_1352

IMG_1382  IMG_1383

IMG_1384  IMG_1387

IMG_1413  IMG_1404

IMG_1405  IMG_1409

IMG_1243  IMG_1238

IMG_1226  IMG_1224

IMG_1221  IMG 1236.

IMG_1280IMG_1330