วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ณ ห้องจตุภัทร ตึกผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายแพทย์กิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 4,5 และ 6 โดยมีนายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้อำนวยการ          โรงพยาบาลนครปฐม กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการเจรจาขอดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตและจัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตได้ และมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” โดยได้รับเกียรติจาก        นายแพทย์กิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 การบรรยายความรู้เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา     การบรรยายความรู้เรื่อง “ความรู้ทางตาและคุณค่าดวงตาบริจาค” โดยนายแพทย์วิวัฒน์  โกมลสุรเดช โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นต้น จากนั้น ในภาคบ่ายได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเจรจาเพื่อขอดวงตาบริจาคของผู้เสียชีวิต และการฝึกปฏิบัติการจัดเก็บดวงตาและการตัดแยกกระจกตา ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 82 คน

picture6  picture5

picture3  picture1