วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่เหล่ากาชาดจังหวัด ตามโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัด 7 แห่ง มีผลงานรณรงค์เชิญชวนบริจาคดวงตาและสามารถบันทึกข้อมูลในระบบได้เกินเป้าหมาย กว่า 1,200 รายขึ้นไป  ประกอบด้วย    เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธีด้วย

              สำหรับพิธีมอบประกาศนียบัตร จัดขึ้นในโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมุ่งหวังให้เหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้รับทราบยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย และนโยบายการดำเนินงานด้านจิตอาสา พร้อมเป็นตัวแทนเชิญชวนเยาวชนร่วมมาเป็น        อาสาสมัคร เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดมีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน เน้นการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งเป็นการบอกกล่าวถึงรูปแบบการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันอันจะนำไปสู่การปฏิบัตงานได้อย่างเข้มแข็ง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

trc_2542  trc_2595

trc_2636  trc_2640

trc_2642  trc_2644

trc_2646  trc_2648

trc_2650  trc_2653

trc_2659