วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง C71 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  โสภณ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา” เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการเจรจาขอดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตและจัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้      ยังได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษต่างๆ ด้วย

              ในโอกาสนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” และบรรยายความรู้เรื่อง        “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา” แก่ผู้เข้าเข้าอบรมด้วย จากนั้นในภาคบ่ายได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการเจรจาเพื่อขอดวงตาบริจาคของผู้เสียชีวิต และการฝึกปฏิบัติการจัดเก็บดวงตาและการตัดแยกกระจกตา ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 69 คน

dsc01399  dsc01422

dsc01427  dsc01429

dsc01408  dsc01452

dsc01413  dsc01417

dsc01415