วันที่ 5 ธันวาคม 2559  ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “จากวันพระ…ถึงวันพ่อร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 7” โดยมีพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก          เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และรองศาสตราจารย์อรุณีประภา   หอมเศรษฐี เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิน   ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษา เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการสามารถมองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำบุญด้วยการแสดงความจำนงบริจาคดวงตา การขยายเครือข่ายหน่วยงานร่วมกิจกรรมการจัดหาและบริการดวงตา ทั้งในภาครัฐ เอกชนและองค์กรการกุศล และเพื่อเพิ่มจำนวนผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา

             โครงการดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีกุศลจิต ได้มีส่วนร่วมกับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย     ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ตลอดจนทำให้ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมได้รับความรู้และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคดวงตา การดำเนินโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2559      ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2559 มีเป้าหมาย คือ ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 45,000 ราย จากผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการ ฯ  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา (1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2559)  จำนวน 40,622 ราย

img_2680  img_2663

img_2646  img_2648

img_2671  img_2694

img_2709  img_2705

img_2698  img_2701

img_2613  img_2608

img_2626  img_2640

img_2704

img_2714