สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ทำหน้าที่อำนวยการและกำหนดนโยบายในการจัดหาและรวบรวมดวงตาบริจาค เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลหรือจักษุแพทย์ สำหรับนำไปใช้รักษาผู้ป่วย การรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาของตนภายหลังที่ถึงแก่กรรมแล้วให้แก่สภากาชาดไทย โดยเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายแผน  วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

              โดยที่ประชุมมีมติให้ นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 นายศุภชัย  เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการหาทุน รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงงามจิตต์ เกษตรสุวรรณ ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการวิชาการ และรองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี ดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์

img_3056  img_3063

img_3107  img_3081

img_3083  img_3085

img_3089  img_3088

img_3078