เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์  อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี ด้านการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตา กระทรวงสาธารณสุข” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก  ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

              ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายและดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยวิธีปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ปัจจุบันประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะและกระจกตาได้เพียงพอ เนื่องจากขาดแคลนอวัยวะบริจาคและดวงตาบริจาค เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์ จึงได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน

s__8101923  s__8101926

s__8101925  s__8101933