วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้อง ประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา          แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”เทคนิคการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิต และการจัดเก็บดวงตา”      เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 11 และ 12 โดยมี นายแพทย์กำพล กาญจโนภาส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ฝ่ายการแพทย์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความสามารถด้านการเจรจาขอดวงตาจากญาติผู้เสียชีวิตและจัดเก็บดวงตาจากผู้เสียชีวิตได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 56 คน

DSC_5373  DSC_5391

DSC_5396  DSC_5405

DSC_5407  DSC_5416

DSC_5384  DSC_5386

DSC_5447  DSC_5454

DSC_5463  DSC_5484

DSC_5387

DSC_5456