วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นางสุพิน ตรีสาร  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ นางมาลิน ถนอมสัตย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร และคณะกรรมการกิ่งกาชาด อำเภอคอนสาร ร่วมกับนายสุวิทย์ ถนอมสัตย์  นายอำเภอคอนสาร  เข้าร่วมพิธีฌาปณกิจศพนายเกรียงไกร นีละนนท์  ซึ่งเป็นผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย     ณ ฌาปนสถานหมู่บ้านคอนสาร หมู่ที่ 2 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

S__9666564  S__9666566

S__9666565  S__9666567