วันที่ 31 พฤษภาคม 2560  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการโครงการสนับสนุนการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริจาคอวัยวะ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะให้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มมากขึ้น มี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี

             ในโอกาสนี้ นางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดวงตาและสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา” โดยผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 250 คน ประกอบด้วย พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสระบุรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสระบุรี และพระภิกษุสงฆ์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศิริพานิช อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 6 โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

DSC_0215  DSC_0287

DSC_0342  DSC_0368