วันที่ 20 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 น. เขตสุขภาพที่ 4 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเจรจาขอรับบริจาคดวงตาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และจัดประกวดผลงานการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต เขตสุขภาพที่ 4 โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี มี นพ.ประภาส ลี้สุทธิพรชัย ประธาน Service plan จักษุเขตสุขภาพที่ 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน

              ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการเจรจาขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิต โดยมีผู้แทนจาก 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมประกวด และนางสาวสุภาพร  บุญยั่งยืน รองผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้บรรยายพิเศษเรื่อง “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดวงตาและสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคดวงตา เทคนิคและประสบการณ์การเจรจากับญาติ เพื่อขอรับบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิต และ นพ.สมรักษ์ สันติเบ็ญจกุล ได้บรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติการการเจรจากับญาติ เพื่อขอรับบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิต โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 90 คน ณ ลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี

1501050662344  1501050708863

1501050923461  ----

1501050810842  1501050818790

1501050766416 - Copy