วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 นางขัตติยา ชั้นประดับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปศูนย์ดวงตา เดินทางไปเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง การบริจาคดวงตา และเทคนิคการเชิญชวนให้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาให้แก่คณะกรรมการ สมาชิก และอาสาสมัครของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอ ตามโครงการอบรมจิตอาสาแกนนำด้านการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 2 วัน จำนวน 450 คน จัดขึ้น ณ ห้องจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

S__13148212  S__13148210