วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ บ้านคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรศูนย์ดวงตา ประจำปี 2560 เรื่อง “ศึกษาดูงานเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของสภากาชาดไทย เพื่อให้บุคลากรศูนย์ดวงตามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และนำไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืนและเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในองค์กรให้มีความรักสามัคคีเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ณ แปลงปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย

DSC_0028  DSC_0032

DSC_0046  DSC_0051

DSC_0052  DSC_0073.

DSC_0085  DSC_0090

DSC_0108  DSC_0111.

DSC_0105  DSC_0109  DSC_0102   DSC_0100

DSC_0073

DSC_0111