วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมอบเข็มผู้บริจาคดวงตาให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 235 ราย ที่ร่วมโครงการรับบริจาคดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางวาสนา  วงศ์ตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางอังสนา รักความสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

wer  S__13836358

S__13836360