วันเสาร์ที่ 2  กันยายน 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรมแล้ว ในวาระครบรอบการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 52 ปี   โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้า พระราชวินัย สุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน              ฝ่ายฆราวาส และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ สำหรับการจัดงานวันศูนย์ดวงตามีวัตถุประสงค์เพื่อทำบุญบังสุกุล             อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ศูนย์ดวงตาได้นำมาใช้ประโยชน์แล้ว และแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความขอบคุณแก่ทายาทของผู้บริจาคดวงตา รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการของ      ศูนย์ดวงตา และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนภารกิจศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เชิญทายาทผู้บริจาคดวงตาเข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลฯ ดังกล่าวด้วย จัดขึ้น ณ โถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

DSC_0116  DSC_0133

DSC_0125  DSC_0130

DSC_0105  DSC_0110

DSC_0139  DSC_0186

DSC_0195  DSC_0151

DSC_0154  DSC_0197

DSC_0208  DSC_0054

DSC_0057  DSC_0055

1  2

3  4

DSC_0234