วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดการประชุมชี้แจงการบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMIS) แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยมีนางอัญชลี เจียประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และนางสาวขวัญฤทัย  นาคา ผู้ชำนาญการวิทยาจารย์ 6 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรในการบรรยาย สำหรับระบบ (PMIS) สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับระบบการบริหารผลการปฎิบัติงานของสภากาชาดไทย ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้ารับการประชุมชี้แจงฯ จำนวน 27 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

DSC_0012  DSC_0033

DSC_0016  DSC_0019

DSC_0026  DSC_0031

DSC_0021  DSC_0024

DSC_0042