ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดโครงการ “เพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาสำหรับจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้จักษุแพทย์และพยาบาล เกิดความมั่นใจในการผ่าตัดสามารถแก้ไขปัญหาและตรวจติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากขึ้น ซึ่งโครงการฯดังกล่าวจัดขึ้นตามโครงการ “ดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง  การดำเนินโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกิจกรรมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะการฝึกปฏิบัติตัดแยกกระจกตาและผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ในวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมีจักษุแพทย์และพยาบาลห้องผ่าตัด เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 17 คน

DSC_0136  DSC_0021

DSC_0099  DSC_0064

DSC_0080  DSC_0052

DSC_0146  DSC_0145

DSC_0179  DSC_0196

DSC_0366 DSC_0353

DSC_0319  DSC_0377

DSC_0401 - Copy

DSC_0428 - Copy